KVKK Aydınlatma Metni
KVKK Aydınlatma Metni

KVKK Aydınlatma Metni

1. Veri Sorumlusu Kimliği

 

Adı Adres

Telefon

Faks Vergi Dairesi

Vergi No E-Posta KEP

Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş.
Uniq İstanbul Huzur Mahallesi Maslak Ayazağa Cad. No:4/C No:107 Sarıyer/İstanbul 34485
0212 286 30 52

0212 286 30 53
İSTANBUL - Maslak Vergi Dairesi Müdürlüğü

3830424288

info@re-pie.com

   

2. Tanım

Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. (“Şirket”) Veri Sorumlusu olarak, kişisel verilerinize ilişkin Anayasal güvence altına alınmış olan kişisel hak ve özgürlüklerinize saygı duyar, söz konusu kişisel hak ve özgürlüklerin korunması konusunda en iyi gayreti gösterir müşteri bilgilerinin gizli tutulması ve bu bilgilerin üçüncü kişilerle paylaşılmamasına büyük önem verir. Tüm çalışanlarımız, görevlerini yerine getirirken elde ettikleri bilgilerin gizliliğini korumayı ve söz konusu bilgileri sadece mevzuat kapsamında ve mesleki görevlerini yerine getirmede kullanmayı taahhüt etmektedirler. Tüm çalışanlar, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve/veya ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş olan müşteri sırrı, kişisel bilgilerin üçüncü kişilerle paylaşımına ilişkin sınırlama ve düzenlemelere tam olarak uyarlar. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü veriyi kapsamaktadır. Kişisel verinin özel bir türü olan özel nitelikli kişisel veri ise ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep, diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf veya sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri, biyometrik ve genetik verileri ifade eder. Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. (“Şirket”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

3. İşlenen Kişisel Veriler

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 4. maddesinde bahsi geçen genel ilkeler her veri işleme faaliyetinde gözetilmekte ve söz konusu ilkeler doğrultusunda otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen aşağıdaki verileriniz Şirketimiz bünyesinde ( merkez ve merkez dışı örgütlerinde) veri sorumlusu sıfatıyla işlenmektedir:

Kimlik Bilgileri: Kimlik fotokopisi, ad, soyad, kimlik türü, , MKK no, doğum yeri, doğum tarihi, Anne Adı, Baba Adı, kimlik seri no,TC kimlik numarası, vergi kimlik numarası vukuatlı nüfus kayıt belgesi, adli sicil kaydı, pasaport, ehliyet, cinsiyet, uyruk bilgisi, SGK numarası, taşıt plakası gibi kişinin kimliğine dair tüm bilgiler, sağlık ile ilgili veriler (kan grubu, biyometrik ve genetik veriler vb. )

Görsel ve İşitsel Kayıtlar: Vesikalık fotoğraf, kamera kaydı( mekan güvenlik bilgisi kapsamında girilen kayıtlar hariç), fotoğraf, ses kaydı,video kayıtları, elektronik iletişim kayıtları, fiziksel mekana girişte mekanın içerisinde alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler, parmak izi kayıtları kişisel veri içeren belgelerin kopyası niteliğindeki belgelerde yer alan veriler,

İletişim Bilgileri: Telefon numarası, faks numarası, iletişim adresi, e-posta adresi, iş yeri adresi, ikametgah adresi, Mesleki Deneyim: Eğitim bilgileri, özgeçmişte yer alan bilgiler, diploma, meslek bilgisi
İşlem Güvenliği Bilgileri: Elektronik kanallara giriş için gerekli müşteri bilgileri, IP adresleri, şifre ve parolalar, bu kanallarda kullanılan güvenlik uygulamaları ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi gibi amaçlarla işlenen konum bilgileri ile ilgili kişilerin rızasına istinaden işlenen biyometrik veriler,
Müşteri İşlem Bilgileri: Ürün ve hizmetlerimizin kullanımına yönelik kayıtlar ile müşterinin ürün ve hizmetleri kullanımı için gerekli olan talimatları, sözleşme onayları ve talepleri gibi bilgiler, Şirket’e yöneltilmiş olan her türlü talep veya şikayetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler,
Pazarlama Verileri: Müşterilerimizin, müşteri adaylarımızın ve ilgili olabilecek diğer gerçek kişilerin verecekleri izin doğrultusunda alışveriş geçmişi bilgileri, anket, çerez kayıtları, kampanya çalışmasıyla elde edilen veriler,
Finans Bilgiler: Şirketimizin kişisel veri sahibi ile kurmuş olduğu hukuki ilişkinin tipine göre yaratılan her türlü finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin işlenen kişisel veriler. Kurumumuzca, üretilen fiyatlandırma, mutabakat, müşteri bilgileri, müşterinin tarafımızdan aldığı ürün ve hizmetlere yönelik yeknesak numaralar, hesap numaraları, IBAN, tahsilat ve ödeme faaliyetlerine ilişkin detaylı ve her türlü finansal veriler, yatırım yapılmak istenen ürüne dair gerekli kriterlere sahip olunduğunu kanıtlayacak bilgi ve belgelerin tamamı

1

4. Kişisel Verilerin Toplanmasına İlişkin Yöntemler Ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. ( merkez ve merkez dışı örgütlerde ) tarafından elektronik ya da fiziki olarak doldurduğunuz üyelik formu, internet sitelerimiz veya üçüncü kişilere ait internet sitelerinde yer alan, bizimle iletişime geçmek üzere doldurduğunuz iletişim formları, şirketimize göndermiş olduğunuz elektronik postalar, faks ve mektuplar, çalışanlarımız, dijital pazarlama ve çağrı merkezi dâhil olmak üzere müşteri hizmetleri kanallarımız, sosyal medya kanalları, google vb. arama motorlarının kullanımı, üyelik sözleşmeleri ve sair diğer sözleşmeler, kampanyalar, başvurular, formlar, teklifler vb. gibi kanallar aracılığıyla fiziki veya elektronik ortamlardan, yasal mevzuat sınırları içerisinde şirketimiz ile kamu kurum ve kuruluşları arasındaki sistem entegrasyonları (Borsa İstanbul, SPK, MASAK, TCMB, GİP,SPL,Kimlik Paylaşım Sistemi, KKB, mahkemeler gibi adli ve idari otoritelerce vb.) Yurtdışı Takas Kurumları, Yurtdışı Borsalar, personel maaş anlaşması kapsamında anlaşmalı banka, Dış Hizmet Sağlayıcılar, menkul kıymet işlemlerinin yapıldığı aracı kurumlar çerçevesinde ve destek hizmeti sağlayan veya iş ortaklığı bulunan kurum ve kuruluşlar ve bunların hizmet verdiği tüm kanallar aracılığıyla ses ve görüntü, sözlü, yazılı veya elektronik ortamda, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan, yurt içi/yurt dışı iştirakleri, işbirliği yapılan program ortağı kurum ve kuruluşlar, resmi kurumlar, yurt içi/yurt dışı bankalar ve diğer 3.kişiler de dahil olmak üzere çeşitli yöntemlerle toplanabilecektir. Bu kapsamda kişisel verileriniz Kanun'un 4., 5. ve 6'ncı maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde ve işbu Aydınlatma Metni’nde yer alan belirtilen hukuki sebepler ve amaçlar doğrultusunda şirketimiz tarafından ‘Veri Sorumlusu’ sıfatıyla; elde edebilecek, kaydedebilecek, muhafaza edebilecek, hizmetlerini devam ettirebilmek amacıyla güncelleyebilecek, değiştirebilecek, yeniden düzenleyebilecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere açıklayabilecek, aktarabilecek, paylaşabilecek, sınıflandırabilecek, anonim hale getirebilecek ve kanunda sayılan diğer şekillerde işleyebilecektir. İlgili kanunlarda daha uzun süre öngörülmediği ya da dava zamanaşımı ile uyuşmazlık ortaya çıkması halinde bu süre ile sınırlı olmamak üzere uyuşmazlık konusu olay sonuçlanıncaya kadar geçecek süre hariç şirket ile olan müşteri ilişkiniz devam ettiği sürece saklanmakta ve işlenmektedir.

Şirketimizce işlenecek kişisel veriler ilk olarak Kanun’un 5/2-a maddesine göre ilgili kanunda ve ikincil mevzuatta açıkça öngörüldüğünden, ikinci olarak anılan kanunun 5/2-ç maddesi uyarınca ispat külfetinin işverenin üzerinde olması sebebi ile işverenin hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için zorunlu olduğundan, üçüncü olarak da anılan kanunun 5/2-c maddesi uyarınca bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması nedenleri ile işlenmektedir.

5. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. faaliyetleri çerçevesinde işlenen kişisel veriler, ilgili mevzuatta öngörülen süre kadar muhafaza edilir. Kanun kapsamında kişisel verileriniz, Şirketimiz Portföy tarafından, Veri Sorumlusu sıfatıyla, aşağıda açıklanan amaçlar çerçevesinde işlenecektir:

 • ●  Öneri, talep, şikayet, ürün satın alma- iade-değişim, müşteri memnuniyeti, iş başvurusu taleplerinizin yanıtlanması-tarafınızla iletişim kurma,

 • ●  Kurumsal iletişimi sağlama,

 • ●  Şirket’in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve/veya icrası

 • ●  Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin ( gerçek ve tüzel kişiler) hukuki veya teknik güvenliği

  ile iş sürekliliğinin temini ve Şirket’in iştiraki olduğu/iş birliği içerisinde bulunduğu/aracılık ettiği kuruluşlar ile

  birlikte yürütülen pazarlama faaliyetlerinin planlanması ve icrası

 • ●  Müşteri işlem süreçlerinin yürütülmesi,

 • ●  Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. ofis güvenliğini sağlama,

 • ●  İstatistiksel çalışmalar yapabilme,

 • ●  İmzalanan sözleşmeler ve protokoller neticesinde iş ve işlemleri ifa edebilme,

 • ●  Şirketimizin sahip olduğu internet siteleri, mobil uygulamalar vb. sistemlerin fiziki ortamlarının güvenliğinin

  sağlanması,

 • ●  Kurucusu ve/veya yöneticisi olduğumuz girişim sermayesi yatırım fonları, menkul kıymet yatırım fonları, emeklilik

  fonları, gayrimenkul yatırım fonları ile ilgili mevzuat uyarınca kurucusu ve/veya yöneticisi olduğumuz sair fonlara yapılan yatırımlar ve bu fonların tabi oldukları mevzuat uyarınca yaptıkları yatırımlara ilişkin iş ve işlemleri gerçekleştirmek,

 • ●  Özel portföy yönetimi iş ve işlemlerinin yürütülmesi,

 • ●  Kurucusu ve/veya yöneticisi olduğumuz girişim sermayesi yatırım fonları, menkul kıymet yatırım fonları, emeklilik

  fonları, özel portföy yönetimi ve gayrimenkul yatırım fonlarına ile ilgili mevzuat uyarınca kurucusu ve/veya yöneticisi olduğumuz sair fonlara ilişkin yatırımcılarımızı gerek yatırım öncesi olası yatırım hakkında bilgilendirmek gerekse de yatırım sonrası yatırım performans bilgilerini yatırımcılarımıza iletmek,

2

 • ●  Yatırım amaçları, risk ve getiri tercihleri, sermaye piyasalarına ilişkin bilgi ve tecrübe, sermaye piyasası işlemlerine ayırabilecek/ayrılan tasarruf tutarı, veri sahibine uygun olduğu tespit edilen ürün ve hizmetlerin tespit edilmesi,

 • ●  Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlama,

 • ●  Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. ile iş ilişkisinde bulunan gerçek / tüzel kişilerle irtibat sağlama,

 • ●  Yasal raporlamalar yapma,

 • ●  Muhasebe sürecinin yürütülmesi,

 • ●  Operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi ve geliştirilmesi,

 • ●  Güvenlik, operasyon, raporlama, istatistik faaliyetlerinin yürütülmesi,

 • ●  Çağrı merkezi süreçlerini yönetme,

 • ●  İleride doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak ispat yükümlülüğü,

 • ●  İsteğe bağlı iletilen bilgiler ile müşteri bilgilerinin teyit edilmesi amacıyla,

 • ●  Kişiye yönelik hizmet sunma,

 • ●  İsteğe bağlı iletilen bilgiler ile mevcut müşterilere teknik destek sağlama amaçlarıyla gelen talep ve soruların

  cevaplanması

 • ●  Şirketimizde geçerli olan kural ve politikalarda veya mevzuatta meydana gelen değişikliklerin bildirilmesi veya

  yatırımcımızı ilgilendiren diğer bildirimlerin yapılması,
  Özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartlar: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir. Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır. Yukarıda sayılan özel nitelikli kişisel verilerden sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere, www.re-pie.com internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan (“Politika”) ulaşabilirsiniz.

6. Kişisel Verilerinizin Kimlere Ve Hangi Amaçlarla Aktarılacağı
Şirketimiz nezninde bulunan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 4’üncü maddesinde bulunan genel ilkelere ve 8 ve 9'uncu maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde; Şirketimizin doğrudan ve dolaylı hissedarları ile yurt içi ve yurtdışı iştiraklerine ve bağlı ortaklıklarına, anlaşmalı olduğumuz kuruluşlara, aracılık sıfatı ile faaliyetlerini yürüttüğü şirketlere, program ortağı kuruluşlara, tedarikçilere, yurt içi ve yurtdışı ilişkili olduğumuz kuruluşlara, iştiraklerimize, hissedarlarımıza, iş ortaklarımıza, sağlanacak hizmetlerin kusursuz sunulabilmesi adına ihtiyaç duyulması halinde gerekli ölçüde sözleşme ilişkisi içinde olunan 3'üncü kişilere, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere mevzuatın izin verdiği hallerde bağımsız denetim şirketlerine, Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca bilgi aktarımına izin verilen kuruluşlara, Sermaye Piyasası faaliyetleri için kullanılan elektronik ortamlar ve platformlar, SPK, BİST A.Ş., TSPB, MKK,., YTM, MASAK, Takasbank,GİP, SPL, Kimlik Paylaşım Sistemi,TCMB gibi tüzel kişilere ve SPK tarafından yetkilendirilmiş yurt içi saklamacı kuruluşlara, yurt dışı saklamacı kuruluşlara, müşterilerin menkul kıymet işlemlerinin yapıldığı aracı kurumlara, mahkemeler gibi adli ve idari otoritelere, Yurtdışı Takas Kurumlarına, Yurtdışı Borsalara, personel maaş anlaşması kapsamında anlaşmalı bankaya, Dış Hizmet Sağlayıcılara hukuki zorunluluklar ve yasal sınırlamalar çerçevesinde aktarılabilecektir. nedeniyle aktarılabilecektir. Üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında hak ihlallerini önlemek için gerekli tüm teknik ve hukuki önlemler alınmaktadır. Şirket olarak kişisel verilerinizi gerekli güvenlik önlemlerini almak şartıyla yurt içinde bulunan sunucularda veya diğer elektronik ortamlarda işleyip saklayabiliriz. Rıza Gerektirmeyen Haller, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. Maddesinin 2. fıkrası uyarınca, kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusu sıfatıyla Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişi tarafından alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusu olan Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuatta yer alan istisna hallerinde Şirketimiz, açık rıza almaksızın kişisel verileri işleyebilme ve aktarmaya yetkilidir.

3

7. Kişisel Verileriniz İle İlgili Sahip Olduğunuz Haklar

Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 11. maddesine göre kişisel verileri işlenen ilgili kişi;

 • ●  Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • ●  Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • ●  Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • ●  Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • ●  Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

 • ●  Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda

  yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • ●  İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun

  ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,

 • ●  Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep

  etme
  haklarına sahipsiniz.
  Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi Politika’da düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirket talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

8. İlgili Kişi Olarak Haklarınıza İlişkin Talepleriniz

Kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvuruyu yazılı olarak merkez ve merkez dışı örgütlerimize veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş.’ye daha önce bildirdiği ve kayıtlarda yer alan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle bildirimde bulunabilirsiniz. Re- Pie Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından talebin mahiyetine ve başvuru yöntemine göre, Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından başvurunun Müşteriye ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarını koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi) isteyebilir.

Şirketimiz gizlilik ve veri koruma prensiplerini güncel tutmak ve ilgili mevzuata uygun hale getirmek için Kişisel Verilerin Korunması Politikasında önceden haber vermeksizin değişiklikler yapma hakkını saklı tutar. Gizlilik Politikasını değiştirmeye karar verdiğimiz takdirde, değişen politika web sitemizde ilan edilecektir.